Rabu 20 Mac 2019

Pengembangan dan Pemindahan Teknologi Kenaf

Program Pengembangan dan Pemindahan Teknologi Kenaf menitikberatkan penglibatan keseluruhan pekebun kecil kenaf, pemain industri, agensi kerajaan berkaitan dan penduduk setempat untuk sama-sama menggembleng tenaga dan berkongsi pengetahuan dalam merealisasikan pembangunan industri kenaf yang lengkap bermula dari penanaman benih sehingga pemasaran produk.

Aktiviti pengembangan dan pemindahan teknologi yang dilaksanakan adalah seperti berikut:-

a) Pertunjukan Cara dan Kaedah (PCK)

b) Perjumpaan Penanam

c) Lawatan Padang